ممیزی نهایی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS آب منطقه ای قزوین، برای سال دوم اجرا گردید.