ممیزی نهائی ISO/IEC20000 شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت (OIEC) با همراهی شرکت امن نگر سامان با موفقیت به پایان رسید.