مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 در شرکت پایش فضای مجازی به اتمام رسید.