مشاوره و پیاده سازی ISMS در سازمان اتکا به اتمام رسید.