شرکت امن نگر سامان به عنوان مجری مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت تدام کسب و کار BCM بانک پاسارگاد گردید.