هر سه مجوز مشاوره، آموزش و امنیت مرکز نما سازمان فناوری اطلاعات شرکت امن نگر سامان تمدید گردید.