مجوز آموزش مرکز نما سازمان فناوری اطلاعات شرکت امن نگر سامان تمدید گردید.