مجموعه دوره های آموزشی ITIL v3 و تربیت مشاور ISMS در شرکت ایز ایران برگزار گردید.