مجموعه دوره های آموزشی ITIL v3 ،COBIT 5 ،ISMS در شرکت برق منطقه ای فارس برگزار گردید.