مجموعه دوره های آموزشی ITIL v3 ،COBIT 5 ،ISMS، مدیریت پروژه هایIT، معماری سازمانی و … در شرکت برق منطقه ای غرب برگزار گردید.