مجموعه دوره های آموزشی COBIT 5 و ITIL v3 در شرکت توزیع برق قزوین برگزار گردید.