مجموعه دوره های آموزشی COBIT 5 و معماری سازمانی در شرکت توزیع برق  آذربایجان غربی برگزار گردید.