مجموعه دوره های آموزشی حسابرسی IT ،COBIT 5  در سطح مقدماتی و پیشرفته در ۵ دوره آموزشی در بانک مسکن برگزار گردید.