قرارداد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بانک پاسارگاد برای سوین سال متوالی تمدید گردید.