با مشاوره شرکت امن نگر سامان، شرکت تحلیلگران آتی نگر موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO /IEC 20000 شد.