شرکت امن نگر سامان به عنوان تنها وندر امنیت اطلاعات هلدینگ هنکل ایران انتخاب گردید و اولین مرحله ارزیابی های امنیتی به اتمام رسید.