پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS پرداخت الکترونیک پاسارگاد به اتمام رسید.