ممیزی نهایی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS آب منطقه ای اردبیل، برای سال دوم اجرا گردید.