دوره های آموزشی CISA ،CIA ،COBIT 5  self-assessment در بانک مسکن برگزار گردید.