دوره آموزشی ITIL v4 در مجموعه پرداخت الکترونیک سداد برگزار گردید.