دوره آموزشی ITIL v3 در موسسه مطالعات و سرمایه انسانی پاسارگاد برگزار گردید.