دوره آموزشی ITIL v3 در شرکت توزیع برق گلستان برگزار گردید.