دوره آموزشی ITIL v3 در شرکت توزیع برق شیراز برگزار گردید.