دوره آموزشی ITIL v3، برای کارکنان واحد IT شرکت پتروشیمی کارون در محل شرکت امن نگر سامان برگزار گردید.