دوره آموزشی ISMS در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان (گروه مپنا) برگزار گردید.