دوره آموزشی COBIT 5 در شرکت توزیع برق شهرستان های شیراز برگزار گردید.