دوره آموزشی COBIT 5 در بانک توسعه تعاون برگزار گردید.