دوره آموزشی COBIT 5 و ITIL v3 در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار گردید.