دوره آموزشی COBIT 5 و ITIL v3 در شرکت هلدینگ ارزش آفرینان کردستان برگزار گردید.