دوره آموزشی COBIT 5 در شرکت توزیع برق تهران برگزار گردید.