دوره آموزشی معماری سازمانی در سازمان نوسازی شهر تهران برگزار گردید.