دوره آموزشی سبک رهبری در تحول دیجیتال در بانک مسکن برگزار گردید.