با مشاوره شرکت امن نگر سامان، پتروشیمی کارون موفق به دریافت استاندارد ISO/IEC 20000 گردید.