حضور موفق شرکت امن نگر سامان در نمایشگاه و همایش PETRO ICT، علاوه بر این که شرکت امن نگر سامان از حامیان مالی این همایش و نمایشگاه میباشد، در این همایش شرکت امن نگر سامان در چهار بخش اختصاصی به تشریح استانداردها و چارچوب های مطرح حوزه فناوری اطلاعات نفت و گاز و پتروشیمی پرداخت.