تفاهم نامه همکاری میان مجتمع فنی تهران و شرکت امن نگر سامان جهت برگزاری دوره های آموزشی مجازی مدیریت فاوا منعقد گردید.