تفاهم نامه همکاری میان شرکت مگفا و امن نگر سامان، در راستای توسعه نظام های مدیریت سرویس فناوری اطلاعات بسته شد.