تفاهم نامه همکاری میان دانشکاه تربیت مدرس و شرکت امن نگر سامان جهت برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فاوا منعقد گردید.