پیرو تفاهم نامه منعقد شده میان شرکت هواپیمایی ماهان و شرکت امن نگر سامان، کلیه آژانس های هواپیمایی کشور که وب سرویس ماهان ارائه میدهند، سرویس آن ها می بایست مجوز و تایید صلاحیت شرکت امن نگر سامان را دریافت نماید. تا کنون بیش از ۳۰ آژانس هواپیمایی کشور، گواهینامه شرکت امن نگر سامان را دریافت نموده است.