برای اولین بار در کشور توسط امن نگر سامان یکی از بزرگترین پروژه های مشاوره مدیریت IT برای صا ایران، شامل پروژه مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 ،COBIT 5 و ISO/IEC 27001، در قالب چارچوب اختصاصی شرکت امن نگر سامان (GRC & ITIMS) آغاز شد.