بروزرسانی ISMS و ITIL v3 در مجموعه STS گروه مپنا انجام گردید.