شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 توزیع برق کرمان در سال ۹۵ گردید.