شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه ارزیابی امنیت و تست نفوذ چهار بانک دولتی و خصوصی در سال ۹۵ گردید.