با ارزیابی صورت گرفته توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت امن نگر سامان به عنوان شرکت های دانش بنیان انتخاب گردید.