پروژه استقرار نظام راهبری فاوا مبتنی بر COBIT 5 در بانک توسعه تعاون به اتمام رسید. در این پروژه عملیات حسابرسی داخلی فاوا مبتنی بر ریسک در بانک توسعه تعاون صورت پذیرفت.