ارزیابی بلوغ و ممیزی IT با چارچوب COBIT 5 و ITIL v3 و ISO/IEC27001:2013 در مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (بزرگترین هلدینگ کشور) به اتمام رسید.