ارزیابی بلوغ و ممیزی IT با چارچوب COBIT 5 و ITIL v3 در مجموعه گروه فناپ زیرساخت انجام گردید.